Vrbice

Vrbice patří bezesporu mezi nejstarší obce na území Kladrubska. Na jejím území se již v osmém století nacházelo nejjižnější osídlení slovanského kmene Lučanů, jehož střediskem bylo dnešní Žatecko. Dosvědčuje to pravděpodobná existence slovanského hradiště, jehož sporé zbytky lze najít severovýchodně od obce na ostrohu nad řekou Mží a také výskyt četných mohyl v okolí Vrbice a Milíkova. Nelze vyloučit, že osídlení pochází z doby ještě starší, to však musí určit teprve podrobný archeologický průzkum.
První písemná zmínka o Vrbici pochází z falza zakládací listiny kladrubského kláštera, vydané Vladislavem I. a hlásící se k roku 1115, kde se její název uvádí jako Werbicane, tedy Vrbičané. Tak se Vrbice stala součástí majetku kladrubského kláštera. V jeho svazku se nacházela až do poloviny 16. století. V roce 1344 směnil klášter s kladrubským plebánem od kostela sv. Petra jeho půdu, aby na ní mohl vybudovat rybník, a dal mu za to půdu ve Vrbici. V roce 1386 pronajal kladrubský opat jeden z vrbických dvorů zchudlému zemanu Oldřichovi a ten byl za to povinen platit ročně tři hřivny stříbra a konat pro klášter tzv. nápravnické služby, to je být připraven ve zbroji a na koni s příslušným počtem lidí, aby chránil klášter v případě potřeby proti nepřátelům. V roce 1421 při obléhání kláštera to byl právě on, Oldřich z Vrbice, který ho bránil proti Janu Žižkovi a husitským vojskům. S podobným úkolem držel od roku 1447 Vrbici Václav z Rejšic. Jeden z jeho potomků či vrstevníků, Mikuláš z Rejšic, byl dokonce číšníkem české královny a v roce 1460 měl spor s kladrubským klášterem o nějaké pozemky. V roce 1487 se psal jako Mikuláš Vrbický a klášter od něho přijal na základě dlužního úpisu 120 kop grošů míšeňských.
V roce 1542 se dostala Vrbice společně se Záchlumím a „mlýništěm pustým Hrachowecz při Vrbici“ do majetku města Stříbra. V berní rule z roku 1654 jsou uvedeni jen 4 vrbičtí sedláci, jmenovitě Jan Jiřík, Jan Herbig, Jiřík Václav a Bartoň Kohout. Až téměř do začátku 19. století převažoval ve Vrbici, jako málokde v okolí, ještě český živel a teprve poté došlo k postupnému poněmčování obyvatelstva. V roce 1838 se Vrbice vrátila zpět do majetku kladrubského kláštera, kde setrvala do zrušení roboty v roce 1848. V obci byla v 19. a na začátku 20. století jednotřídní škola. Na návsi je pěkně opravená obdélná kaple se zaobleným závěrem a lomeným štítem. Od 1. února 1964 byla Vrbice připojena pod správu obce Kladruby.

Město Kladruby

náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby
IČ: 00259888, DIČ: CZ00259888
 
tel.: 374 616 711
e-mail: obec@kladruby.cz
facebook: Město Kladruby - oficiální stránky

Úřední hodiny městského úřadu:

Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Úterý 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Čtvrtek 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Pátek 7:00 - 11:30 12:00 - 13:30
pozadí - panorama Kladrub