Pravidla pro přidělování městských bytů

Žadatel

Žadatelem může být jen osoba starší 18 let, která nemá dle čestného prohlášení vůči městu Kladruby žádné neuhrazené pohledávky a závazky a neužívá a nemá k dispozici vlastní byt nebo dům.

Přednost při přidělování městských bytů mají občané s trvalým pobytem ve správním obvodu města Kladruby.

Seznam žadatelů

Městský úřad vede seznam žadatelů o přidělení bytu dle těchto pravidel:

- Žádost o zařazení do seznamu žadatelů se podává na předtištěném formuláři, který vydává městský úřad a je součástí těchto pravidel

- Pořadí v seznamu žadatelů je dáno datem doručení žádosti o přidělení bytu na městský úřad

- Odmítne-li bezdůvodně žadatel přidělený byt, je vyřazen ze seznamu žadatelů a musí podat novou žádost o zařazení do seznamu žadatelů

- Pokud bude žadateli nabídnut byt jiné velikosti, než uvedl ve své žádosti a on jej nepřijme, neplatí předchozí bod

- Žádost je platná vždy do 31. 12. kalendářního roku. Pokud žadatel trvá na své žádosti, musí toto trvání písemně potvrdit, a to nejpozději do 31. 12. daného roku. Změní-li se v tomto mezidobí žadatelovy osobní poměry oproti poměrům uvedeným v původní žádosti, je žadatel povinen uvést tyto nové údaje.

- Jestliže žadatel uvede v žádosti nepravdivé údaje, je žádost neplatná.

Základní pravidla pro přidělování bytů

- Přidělení bytu a výměny na základě žádosti projednává a doporučuje Komise služeb a dopravy města Kladruby a schvaluje Rada města Kladruby,

- Na přidělení bytu není právní nárok,

- Všechny žádosti o přidělení bytu musí být podány na předepsaném tiskopisu. Tiskopis musí být vyplněn čitelně, úplně a pravdivě. Žádost musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti,

- O výjimce z pravidel pro přidělení bytu rozhoduje Rada města Kladruby na základě odůvodněného doporučení Komise služeb a dopravy,

- Žadatel je povinen uzavřít nájemní smlouvu v termínu uvedeném v oznámení o přidělení bytu. Pokud tak bez vážných důvodů neučiní, možnost uzavření nájemní smlouvy zaniká a byt bude přidělen náhradníkovi,

- Nájemní smlouva nebude uzavřena se žadatelem, se kterým byl v minulosti ze strany města Kladruby ukončen nájemní vztah z důvodu závažného porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu bytu (zejména neplacení nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu, hrubé porušování domovního řádu a dobrých mravů v domě atd.),

- Přidělování nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby (byty v bytových domech č.p. 403 – 406 v Revoluční ul. v Kladrubech vybudované z dotace Státního fondu rozvoje bydlení) probíhá v souladu s podmínkami vyplývajícími z nařízení vlády č. 146/2003 Sb.

Žádost o přidělení městského bytu .docx ZDE

Žádost o přidělení městského bytu .pdf ZDE

Schváleno Radou města dne 11. 3. 2020

Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení Radou města

Město Kladruby

náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby
IČ: 00259888, DIČ: CZ00259888
 
tel.: 374 616 711
e-mail: obec@kladruby.cz
facebook: Město Kladruby - oficiální stránky

Úřední hodiny městského úřadu:

Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Úterý 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Čtvrtek 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Pátek 7:00 - 11:30 12:00 - 13:30
pozadí - panorama Kladrub